Očuvanje okoliša

ekologija

Zaštita okoliša

Društvo je svjesno svoje odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje. Upravljanje zaštitom okoliša uvršteno je u najviše poslovne prioritete te se ciljevi, planiranje i praćenje odvijanja provodi u sklopu Godišnjeg plana društva. Društvo je uspostavilo sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001, a čijom dosljednom provedbom stalno provodi izobrazbu i motivaciju zaposlenih, razvija njihovu svijest o potrebi čuvanja okoliša i sprječavanja njegovog onečišćenja, promiče racionalno i učinkovito korištenje energije i drugih prirodnih resursa kako bi se smanjilo njihovo trošenje. Društvo upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne utjecaje svojih aktivnosti i trajno poboljšava postignute rezultate upravljanja zaštitom okoliša poštujući u potpunosti hrvatske zakone i propise i primjenjujući važeće norme i standarde. Trajnim nadzorom i preventivnim djelovanjem nastoji onemogućiti pojavu incidentnih situacija. Politika upravljanja zaštitom okoliša je javna, dostupna je svim zainteresiranim stranama na web stranici društva i s njom su upoznati svi zaposlenici koji su ujedno obvezni za njenu provedbu. zastita

Zdravlje i sigurnost radnika

Društvo sukladno zakonskim propisima RH trajno i sustavno provodi identifikaciju opasnosti, procjenjuje i nadzire rizike koji utječu ili mogu utjecati na zdravlje i sigurnost zaposlenika i trećih. Društvo permanentno i sveobuhvatno planira, provodi i ocjenjuje osposobljenost svih zaposlenika za zaštitu na radu, provodi prethodne i periodične provjere zdravstvenih sposobnosti zaposlenika, vrši ispitivanja fizikalno kemijskih čimbenika u radnim prostorima, instalacije u objektima, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Također razvija svijest i razumijevanje o pojedinačnim obvezama zaposlenika i potiče njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju, preispitivanju i unapređenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.